Twitter Facebook youtube

Velkommen til Anamedia

Selected Currency: DKK
Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

ANAMEDIA WEBSHOP forretningsbetingelser

ANAMEDIA WEBSHOP Handelssbetingelser

Betingelserne er gældende pr. 01. oktober 2012

Ved at acceptere handelsbetingelserne samtykker du som ANAMEDIA WEBSHOP's kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og ANAMEDIA WEBSHOP i forbindelse med din bestilling og brug af ANAMEDIA WEBSHOP's hostingprodukt.

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

1. Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Selskaberne og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Information & markedsføring

Ved aftalens indgåelse accepterer kunden, at modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

3. Produkter

Betingelserne omfatter hjemmesiden webshop og cv evt. med tilhørende hostede løsninger og andre ydelser samt produkter i forbindelse hermed. 

4. Generelle bestemmelser

Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at Kunden er myndig.
Anamedia’s til enhver tid gældende priser på Anamedia’s forskellige abonnementstyper kan ses på hjemmesiden. Anamedia’s forbeholder sig retten til at ændre sine priser med 45 dages forudgående varsel.
Kundens webprodukt vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement pr. e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.
Såfremt der sker ændringer i Kundens kontaktoplysninger påhviler det kunden selv at informere dette til Anamedia.

5. Betalingsforhold

Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med aftalerne, jf. disse betingelsers. Hvis en regning ikke betales senest på den anførte forfaldsdato, giver Anamedia meddelelse herom. Ved overskridelse af forfaldsdatoen betales morarenter, som fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende bestemmelse i Renteloven. Derudover tillægges et rykkergebyr, som opkræves på den førstkommende faktura.
Meddelelsen om for sen betaling indeholder en ny frist for indbetaling samt advarsel om, at Kundens produkter lukkes, hvis den nye betalingsfrist ikke overholdes. Betales regningen ikke inden udløbet af denne frist, forbeholder Anamedia sig ret til at lukke for Kundens adgang til produkterne eller ophæve aftalen uden yderligere varsel. Hvis Anamedia har lukket Kundens adgang, hjemmeside, cv eller webshop på grund af manglende betaling, kan genåbning ikke ske, før forfalden saldo til Anamedia, herunder rykkergebyr og morarenter, er betalt. Der vil ske automatisk genåbning, når den forfaldne saldo betales, medmindre Kunden inden betaling af den skyldige saldo skriftligt anmoder om, at der ikke skal ske genåbning i perioden, indtil opsigelsen træder i kraft.
Ved genåbning efter spærring betales et genåbningsgebyr. Ved genåbning efter lukning af Kundens webshop beregnes kvartalsafgifter ligeledes for den periode, hvori afbrydelsen af Kundens forbindelse har fundet sted. Hvis Kundens webshop har været lukket af Anamedia i mere end 20 dage på grund af manglende betaling, overgår sagen herefter til Anamedia inkassoafdeling, og Anamedia har ret til uden yderligere varsel at ophæve aftalen. Betales den forfaldne saldo ikke straks herefter, er Anamedia berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.m.
Inkassoomkostningerne ved sagens videre behandling afholdes af Kunden. Betales forfalden saldo, vil Anamedia efter aftale herom genoprette aftalen mod betaling af genoprettelsesafgift. Hvis Kunden misligholder sin betalingsforpligtelse over for Anamedia ved ikke at betale forfalden saldo, kan Anamedia betinge, at hele den forfaldne saldo betales, før der kan indgås nye aftaler hos Anamedia.
Anamedia har ret til at opsige Kundens abonnement, hvis Kunden gentagne gange misligholder sine betalingsforpligtelser.
Ønsker Kunden at indgå en betalingsaftale, f.eks. ved udsættelse af betaling af regning eller deling af fakturabeløbet over flere måneder, kan Kunden kontakte Anamedia. Kunden vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med indgåelse af sådanne aftale
I tilfælde af udeblivende betaling modtager Kunden påmindelsesskrivelser med konsekvenserne af den udeblivende betaling.

6. Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt, online registering eller via e-mail-korrespondance.

Anamedia forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mail- adresse, hvis en sådan haves. Selskaberne forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er Selskaberne berettiget til at udlevere oplysninger om kundens forhold til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet.

Selskaberne forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed. Selskaberne er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster. 

Aftaleperioden eller perioden for Anamedia (start og udløb) fremgår af faktura.

7. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 12 måneders forlængelse.. Forlængelsen sker, hvis Selskaberne ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (Kontakt@anamedia.dk) eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke.. Anamedia kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmeside.

Ønsker Anamedia at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Anamedia opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Anamedia side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet.

Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Anamedia senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

8. Domænenavn

Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Anamedia efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r) mm. Anamedia medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet.

Det tilstræbes, at Anamedia søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Kunden skal straks underrette Anamedia, hvis registrering ikke er sket.

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Anamedia kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

Domænenavnet registreres til Anamedia navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler Selskaberne ikke registreringsgebyret. Anamedia garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

9. Aktivering af webprodukt

Den af Anamedia udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

Efter aktivering foretager Selskaberne sædvanlig tilmelding af kundens hjemmeside til søgemaskiner (fx Google), medmindre andet er aftalt. Yderligere optimering til søgemaskiner er kundens eget ansvar.

10. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende

Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra Anamedia, bortskaffes eller slettes efter tre måneder.

Anamedia kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Anamedias varetægt. Anamedia anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til Anamedia.

Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til Anamedia, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

11. Datamisbrug

Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3, mpeg mm). Anamedia kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hver enkelt webhotel hostet på Anamedia servere. Yderligere plads på Anamedia s servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til Anamedia.

Kun ved en meget stor ekstra trafik vil Anamedia kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik, men Anamedia forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde. 

12. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil kundens produkter blive spærret. Genåbning sker først, når Anamedia har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Anamedia for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af Anamedia servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Selskaberne forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Selskaberne er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Anamedia, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Anamedia og den involverede modpart. Anamedia forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Anamedia hotel og serverløsninger. Anamedia vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. 

Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). Anamedia forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Aktivering af hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Anamedia efter dansk rets almindelige regler.

13. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give Anamedia skriftlig besked herom.

Kunden forpligter sig til at informere Selskaberne skriftligt pr. mail (Kontakt@anamedia.dk) eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Anamedia sig alt ansvar i denne forbindelse.

14. Ansvarsfraskrivelse

Anamedia tilstræber, at der hele tiden er adgang til Anamedia systemer og servere. Anamedia fraskriver sig ansvar for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Anamedia elektroniske udstyr. Anamedia fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Anamedia leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. Anamedia forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber Anamedia at varsle forud for driftstop via www.anamedia.dk eller pr. mail.

Anamedia kan redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Selskaberne sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail. Anamedia yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

14.1 Forsinkelse

Anamedia fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

14.2 Produktansvar

Anamedia fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Anamedia.

Anamedia er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup.

14.3 Fejl ved indtastning

Anamedia fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Anamedia på baggrund af kundens oplysninger.

14.4 Materialer

Anamedia kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Anamedia varetægt.

14.5 Force Majeure

Anamedia fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Anamedia kontrol, og som Anamedia ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

15. Tilrettelser/ændringer og varsling heraf

Anamedia kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. Anamedia kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage.

Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

Anamedia kan løbende foretage tilrettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester.

Anamedia kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. Andre ændringer gennemføres enten ved udsendelse af faktura til kunden eller ved ændring af disse standardvilkår på Anamedia hjemmeside. Ændringerne træder da i kraft 8 dage efter fremsendelsen/offentliggørelsen.

Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

16. Ophavsret

Anamedia har ophavsret til det grafiske layout af hjemmesiden, og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden Anamedia samtykke er forbudt.

Anamedia har videre ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra Anamedia.

17. Særlig programmering

Anamedia kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af kravspecifikation, som altid udarbejdes forud for særlig programmering.

Anamedia stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes hjemmeside eller lignende service, som udbydes af Anamedia.

18. Ansvar for tredjepartsleverandør

Anamedia er ikke ansvarlig for tredjepartsleverandørers ydelser til kunden, herunder fra annonceleverandører, og yder udelukkende rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepartsleverandører, uanset om kunden selv indgår aftalerne eller om Anamedia indgår dem på kundens vegne.

19. Fakturering

Anamedia forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering er sket. Særydelser og andre produkter/services kan faktureres særskilt og for perioder, der afviger fra typeaftalerne.

Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale eller kundens anmodning om redelegering, dog senest ved udløbet af 10 arbejdsdage. 

Selskaberne forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen.

20. Priser & Betalingsbetingelser

Anamedia betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. Anamedia forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af aftalen, da serverplads skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura.

Anamedia forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og services, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Anamedia.

Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Selskaberne efter ti dage fra påkravsdato, vil Anamedia forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Anamedia sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil Selskabernes tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor Anamedia ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til Anamedia, af hensyn til lovgivning som kræver listeangivelse til danske myndigheder, vedrørende salg uden dansk moms. Såfremt Anamedia pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder Anamedia sig retten til at viderefakturere denne udgift.